• Happy Birthday to...
   
   
  Sophie   1-29
  Ford   2-1
  Kate   2-3
  Clay   2-17
  Elijah   2-26
  Ava   3-11
  Valentina   4-21
  Fernanda   6-5
  Mackenzie   6-30
  Samuel   7-1
  Wilson   7-2
  Ephraim   8-26
  Isobel   10-25
  Kelly   11-25
  Ms. Best   11-28
  Madison   12-31